LỊCH KIÊM TRA CUỐI NĂM- NĂM HỌC 2018-2019

- Môn Khoa học; Lịch sử- Địa lý khối 4-5: 

            Sáng ngày 06/5/2019 kiểm tra môn Khoa học; sáng ngày 07/5/2019 kiểm tra môn Lích sử- Địa lý.

- Môn Tiếng Anh và Tin học lớp 3,4,5: Kiểm tra từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 ( theo thời khóa biểu)

- Môn Tiếng Việt - Toán khối 1,2,3,4,5:

          +Ngày 16/5/2019 kiểm tra môn Tiếng Việt buổi sáng khối 1,2,5;  buổi chiều khối 3,4

          +Ngày 17/5/2019 kiểm tra môn Toán buổi sáng khối 1,2,5;  buổi chiều khối 3,4

Xin Thông báo!

Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm nhập cơ sở dữ liệu từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Môn Khoa học; Lịch sử- Địa lý khối 4-5: Sáng ngày 06/5/2019 kiểm tra môn Khoa học; sáng ngày 07/5/2019 kiểm tra môn Lích sử- Địa lý.

- Môn Tiếng Anh và Tin học lớp 3,4,5: Kiểm tra từ ngày 06/5/2019 đến nagyf 10/5/2019 ( theo thời khóa biểu)

- Mô Tiếng việt - Toán khối 1,2,3,4,5:

Ngày 16/5/2019 kiểm tra môn Tiếng việt buổi sáng khối 1,2,5;  buổi chiều khối 3,4

Ngày 17/5/2019 kiểm tra môn Toán buổi sáng khối 1,2,5;  buổi chiều khối 3,4

Xin Thông báo!

Bài viết liên quan