MẪU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CUỐI NĂM

Mẫu: 1/ĐGGV-2006

     PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 BÌNH THẠNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2018-2019

 

Họ và tên:   ………………………………………… Chức vụ: ………………………….

       Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh

Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………………….

Tự nhận xét đánh giá công tác trong năm học 2018-2019 như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

  b. Chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c. Chấp hành các quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

d. Giữ gìn nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của GV; ý thức đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp và nhân dân

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

đ. Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ với đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân           

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

e.Tự xếp loại:………….

2. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..                                                                                   

c. Tự xếp loại: ……..

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, vv…)

      ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

4. Tóm tắc ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

5. Tự phân loại chung: ( HT xuất sắc nhiệm vụ, HTT nhiệm vụ; HT nhiệm vụ; không HT nhiệm vụ) ……………………………      

 

                                                                                    Bình Thạnh, ngày      tháng 5  năm 2019

                                                                                               Người tự nhận xét, đánh giá

Nhận xét, đánh giá xếp loại

      của Tổ chuyên môn

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Ký và ghi rõ chức vụ)                                    Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại

                                                                                   của Thủ trưởng đơn vị cơ sở

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

Mẫu: 1/ĐGGV-2006

     PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 BÌNH THẠNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2018-2019

 

Họ và tên:   ………………………………………… Chức vụ: ………………………….

       Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh

Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………………….

Tự nhận xét đánh giá công tác trong năm học 2018-2019 như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

  b. Chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c. Chấp hành các quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

d. Giữ gìn nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của GV; ý thức đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp và nhân dân

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

đ. Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ với đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân           

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

e.Tự xếp loại:………….

2. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê và tự phê bình

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..                                                                                   

c. Tự xếp loại: ……..

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, vv…)

      ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

4. Tóm tắc ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

5. Tự phân loại chung: ( HT xuất sắc nhiệm vụ, HTT nhiệm vụ; HT nhiệm vụ; không HT nhiệm vụ) ……………………………      

 

                                                                                    Bình Thạnh, ngày      tháng 5  năm 2019

                                                                                               Người tự nhận xét, đánh giá

Nhận xét, đánh giá xếp loại

      của Tổ chuyên môn

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Ký và ghi rõ chức vụ)                                    Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại

                                                                                   của Thủ trưởng đơn vị cơ sở

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan